W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego – Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy w Pucku oświadcza, że wprowadza Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie KNF zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, poprzez przyjęcie Polityki Ładu Korporacyjnego.