Załącznik nr 5 do „Polityki zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Pucku”

                                  Informacja o Zarządzaniu konfliktem interesów

W Banku została przyjęta „Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Pucku” (dalej jako „Polityka”).

Celem Polityki jest wprowadzenie w Banku zasad wykrywania, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów, które mogą powstać w związku z prowadzeniem działalności przez Bank.

Przez konflikt interesów należy rozumieć znane Bankowi okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami Klientów. Osobami powiązanymi z Bankiem (dalej jako „Osoby powiązane”) są m.in. członkowie organów Banku, Pracownicy Banku lub osoby zatrudnione na podstawie zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.

W celu uniknięcia konfliktu interesów Osoby powiązane zobowiązane są do zapoznania się z Polityką oraz innymi regulacjami z tego zakresu obowiązującymi w Banku. Oświadczenia Osób powiązanych, które w ramach swoich obowiązków służbowych będą świadczyć usługi względem Klientów są weryfikowane przez Bank i jeżeli po ich złożeniu zostanie zidentyfikowany konflikt interesów, obowiązek obsługi Klienta zasadniczo zostaje przeniesiony na innego Pracownika Banku.

Jeżeli w toku obsługi Klienta Osoba powiązana stwierdzi, iż zaistniała sytuacja, która może stanowić konflikt interesów, jest ona zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia odpowiedniej osoby wskazanej w Polityce i zgłoszenia jej konfliktu interesów. Następnie, jeżeli nie jest możliwie całkowite wyeliminowanie konfliktu interesów, należy niezwłocznie zawiadomić Klienta o stwierdzonym konflikcie interesów oraz poinformować Klienta o możliwościach rozwiązania tego konfliktu interesów, przewidywanym terminie rozwiązania konfliktu interesów oraz osobach odpowiedzialnych za rozwiązanie konfliktu interesów. Klient, po otrzymaniu powyższych informacji, podejmuje decyzję o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

Dodatkowo, w razie wystąpienia konfliktu interesów, Osoby powiązane są zobowiązane podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu takiego konfliktu interesów na relacje z Klientem oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów w przyszłości.

Bank na bieżąco monitoruje skuteczność zarządzania konfliktami interesów oraz podjętych środków zaradczych oraz wspiera Osoby powiązane w zakresie identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów. Bank opracowuje i wdraża wewnętrzne regulacje dotyczące procesu zarządzania konfliktami interesów, prowadzi działalność informacyjną o konfliktach interesów wewnątrz Banku. Zarząd Banku jest informowany o dostrzeżonych nieprawidłowościach w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

Poniżej załączono pełną treąść Polityki zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Pucku.