Załącznik nr 5 do „Polityki zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Pucku”

                                  

Informacja o Zarządzaniu konfliktem interesów

W Banku została przyjęta „Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Pucku” (dalej jako „Polityka”).

Celem Polityki jest wprowadzenie w Banku zasad wykrywania, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów, które mogą powstać w związku z prowadzeniem działalności przez Bank lub z powodu przynależności Banku do zrzeszenia  lub transakcji zawieranych przez Bank z innymi podmiotami zrzeszonymi w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Przez konflikt interesów należy rozumieć znane Bankowi okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami Klientów. Osobami powiązanymi z Bankiem (dalej jako „Osoby powiązane”) są m.in. członkowie organów Banku, Pracownicy Banku lub osoby zatrudnione na podstawie zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.

W celu uniknięcia konfliktu interesów Osoby powiązane zobowiązane są do zapoznania się z Polityką oraz innymi regulacjami z tego zakresu obowiązującymi w Banku. Oświadczenia Osób powiązanych, które w ramach swoich obowiązków służbowych będą świadczyć usługi względem Klientów są weryfikowane przez Bank i jeżeli po ich złożeniu zostanie zidentyfikowany konflikt interesów, obowiązek obsługi Klienta zasadniczo zostaje przeniesiony na innego Pracownika Banku.

Jeżeli w toku obsługi Klienta Osoba powiązana stwierdzi, iż zaistniała sytuacja, która może stanowić konflikt interesów, jest ona zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia odpowiedniej osoby wskazanej w Polityce i zgłoszenia jej konfliktu interesów. Następnie, jeżeli nie jest możliwie całkowite wyeliminowanie konfliktu interesów, należy niezwłocznie zawiadomić Klienta o stwierdzonym konflikcie interesów oraz poinformować Klienta o możliwościach rozwiązania tego konfliktu interesów, przewidywanym terminie rozwiązania konfliktu interesów oraz osobach odpowiedzialnych za rozwiązanie konfliktu interesów. Klient, po otrzymaniu powyższych informacji, podejmuje decyzję o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

Dodatkowo, w razie wystąpienia konfliktu interesów, Osoby powiązane są zobowiązane podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu takiego konfliktu interesów na relacje z Klientem oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów w przyszłości.

Jeżeli w Banku zostaną zidentyfikowane faktyczne lub potencjalne konflikty interesów, to dla istotnych z nich Bank ujawnia informacje co do ich charakteru i zastosowanych mitygantów, z zastrzeżeniem, że publicznemu ujawnieniu nie podlegają informacje objęte ochroną, tj. stanowiące dane osobowe, tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

Bank na bieżąco monitoruje skuteczność zarządzania konfliktami interesów oraz podjętych środków zaradczych oraz wspiera Osoby powiązane w zakresie identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów. Bank opracowuje i wdraża wewnętrzne regulacje dotyczące procesu zarządzania konfliktami interesów, prowadzi działalność informacyjną o konfliktach interesów wewnątrz Banku. Zarząd Banku jest informowany o dostrzeżonych nieprawidłowościach w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

Bank udostępnia pełną treść Polityki na stronie internetowej. Na żądanie Klienta Bank udostępni Politykę przy użyciu trwałego nośnika informacji.

 

Poniżej załączono pełną treść Polityki zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Pucku.