Faktoring to forma finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich (stosujących odroczone terminy płatności wobec kontrahentów). Konkurencja na rynku w każdej dziedzinie gospodarki wymaga od przedsiębiorców nie tylko poprawy jakości towarów i oferowanych usług, ale również wydłużenia terminów płatności dla odbiorców. Wydłużone terminy płatności poprawiają konkurencyjność firmy, ale często powodują problemy z zachowaniem płynności finansowej oraz radzeniem sobie w sytuacjach zatorów płatniczych. Zastosowanie faktoringu umożliwia przedsiębiorcy otrzymanie należnej z tytułu dostarczonego towaru lub usługi płatności wynikającej z wystawionej kontrahentom wierzytelności, zanim stanie się ona wymagalna (pomniejszonej o prowizję faktora). Co ważne, faktoring umożliwia zarządzanie całym portfelem należności, zmniejszając ryzyko strat z tytułu niespłaconych faktur.

Korzyści

  • poprawa płynności firmy,
  • przedterminowy wpływ należności,
  • pewne i terminowe regulowanie zobowiązań,
  • szybszy obieg kapitału obrotowego,
  • elastyczne finansowanie,
  • poprawa wskaźników finansowych (brak widoczności w bilansie),
  • poprawa struktury bilansu (spadek należności po stronie aktywów),
  • możliwość wydłużenia kontrahentom terminów płatności,
  • weryfikacja wiarygodności kontrahentów.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą skontaktuj się ze Specjalistą w naszym Banku dostępnym pod nr 58 673 01 19. Więcej informacji znajdziesz na www.faktorzy.com.pl