Sprawdź jak możesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu (ustawowych wakacji kredytowych)

Od dnia 1 czerwca 2024 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”? Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 

 1. kredytobiorca będzie konsumentem
 2. wartość udzielonego kredytu nie przekracza kwoty 1 200 000 zł oraz
 3. przynajmniej jeden z poniższych:

1) średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, przekracza 30%

albo 

2) na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie   się także dzieci, nad którymi kredytobiorca sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka):

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do dnia 30 września roku

– w którym jest planowane ukończenie nauki,

 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

4. wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej przez kredytobiorcę w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),Własny cel mieszkaniowy :
 1. Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.
 2. Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania  na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.
 3. Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.
 4. Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć:
 1. pisemnie – osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową
 2. elektronicznie:
  – przez bankowość elektroniczną sgb24.pl w zakładce e-WNIOSKI
  – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail sekretariat@bspuck.pl 
  – na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych Banku: PL-10422-90801-SSWSS-13
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:

– 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia września 2024 r.,
– 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Masz pytania:

Skontaktuj się z Oddziałem Banku pod numerem telefonu:

Oddział w Pucku 058 673 01 19
Oddział we Władysławowie 058 674 06 05 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wsparcie-dla-kredytobiorcow/#pliki