Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. 


Rodzaje i kwota wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

 1. 1. WSPARCIE:
 • wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy,
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie,
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy,
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).
 1. 2. POŻYCZKA na spłatę zadłużenia:

Jeżeli kredytobiorca sprzedał zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Ważne: kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

 1. 3. PROMESA:

Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.


Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
 2. 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe,
 3. 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł),
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika,
 2. 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*,
 3. 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 4. 4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 5. 5. jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
 • jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • posiada  inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiada takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • ma inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.


Dokumenty do pobrania:

 
Masz pytania:
 

Skontaktuj się z Oddziałem Banku pod numerem telefonu:
Oddział w Pucku 058 673 01 19

Oddział we Władysławowie 058 674 06 05 


Więcej informacji na stronie: 
https://www.podatki.gov.pl/wsparcie-dla-kredytobiorcow/#pliki