Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Program 300+ "Dobry start"

Opis programu

Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start

 • rodzic,
 • opiekun faktyczny dziecka - osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka - osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się - to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 Program Dobry Start nie obejmuje:

 • dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studentów.

Kiedy złożyć wniosek

 • od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usamodzielnianą — zaczynasz samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej. Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

Każdy otzryma 300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości twojego dochodu. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

Jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
  • pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
  • swój dokument tożsamości — dowód osobisty lub paszport.
 2. Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
  • zanieś do wybranej instytucji,
  • wyślij pocztą.
 3. Czekaj na pieniądze. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Jeśli składasz wniosek online wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie swojego banku.

Wniosek możesz złożyć:

W urzędach i instytucjach, które przyjmują wnioski 300+:

 • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
 • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób usamodzielnianych — wnioski przyjmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR).

Pieniądze możesz otrzymać:

 • do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
 • do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.

Zazwyczaj pieniądze możesz otrzymać:

 • przelewem na konto,
 • przekazem pocztowym,
 • gotówką w kasie urzędu.

Jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

 • osobiście,
 • pocztą — najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Rola banku

Bank umożliwia złożenie Wniosku programu "Dobry start"  (Wyprawka 300+) online w systemie bankowości elektronicznej w zakładce Wnioski.

Obsługa wniosku

Bank: Wypełniasz Wniosek Wyprawka 300+ online w systemie bankowości elektronicznej Banku.
Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 

                                                                             

Jak wypełnić Wniosek Programu 300+ ?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "Dobry start" można znaleźć po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej Banku, w zakładce Wnioski „Wyprawka 300+". Wniosek składa się we własnym imieniu, logując się do systemu bankowości elektronicznej Banku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o Programie 300+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
 

 • Informacje dotyczące statusu wysłanego wniosku:
  • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Reklamacje

 Reklamacje dotyczące Wniosku "Dobry start", w zależności od ich przedmiotu powinny być składane: