17 kwietnia 2020

W związku z wprowadzeniem w dniu 07.03.2020 roku Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, skróceniu uległ termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację z 30 na 14 dni kalendarzowych. Dotyczy to tylko reklamacji, które spełniają jednocześnie trzy warunki:

  • są składane przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi;
  • zawierają zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź w przypadku odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek;
  • w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii (art.31f Ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W przypadku nie spełnienia jednocześnie tych trzech warunków zastosowanie mają dotychczas obowiązujące terminy udzielenia odpowiedzi na reklamację (15 dni roboczych – max. 35 dni roboczych w przypadku reklamacji składanych przez dowolny podmiot i zawierających zastrzeżenia w przedmiocie usług płatniczych; 30 dni kalendarzowych – max. 60 dni kalendarzowych w przypadku pozostałych reklamacji składanych przez osoby fizyczne).

Nie przewidziano, jak dotychczas, możliwości wydłużenia tego terminu w szczególnie skomplikowanych przypadkach.

W ww. sprawach skróceniu uległ również z 30 do 14 dni termin do udzielenia odpowiedzi na pismo Rzecznika Finansowego o podjętych przez Bank działaniach lub zajętym stanowisku oraz do przekazania żądanych przez Rzecznika Finansowego dokumentów.