15 maja 2023

 

ZAWIADOMIENIE !!!

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pucku w dniu 31.05.2023r.

 

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór komisji:

1) mandatowo-skrutacyjna,

2) uchwał i wniosków.

 1. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli i zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała nr 1, Uchwała nr 2.
 3. Zatwierdzenie Protokołu z obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 31.05.2022r.– Uchwała nr 3.
 4. Przedstawienie zmian i zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pucku – Uchwała nr 4.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok.
 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 8. Sprawozdanie ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pucku za rok 2022.
 9. Sprawozdanie ze stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Pucku.
 10. Samoocena funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pucku.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • dokonania zmian w Statucie Banku – Uchwała nr 5, Uchwała nr 6,
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Pucku za 2022 rok – Uchwała nr 7,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pucku za 2022 rok – Uchwała nr 8,
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2022 rok – Uchwała nr 9,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok – Uchwała nr 10.1, Uchwała nr 10.2, Uchwała nr 10.3,
 • oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pucku za 2022 rok – Uchwała nr 11,
 • oceny stosowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pucku za 2022 rok – Uchwała nr 12,
 • oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pucku za 2022 rok – Uchwała nr 13,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok – Uchwała nr 14.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

                                                                        Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku