W ramach sąsiedzkiej pomocy przygotowaliśmy promocyjną ofertę konta i karty Visa. 

Promocja dotyczy cudzoziemców, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy:

 • są obywatelami Ukrainy i opuścili to terytorium lub nie mogą wrócić na terytoriom Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi, albo
 • nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, lecz zamieszkują terytorium Ukrainy i je opuścili lub nie mogą na nie wrócić w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Promocja dotyczy tylko ww. cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r.

Dokumenty jakie musisz posiadać do założenia rachunku:

 • Ukraiński Paszport Biometryczny, wprowadzony do obiegu od 1.01.2015 r.
 • Ukraiński Paszport Standardowy wprowadzony do obiegu od 1.09.2007 r. oraz od 1.06.2003 r.
 • Ukraiński Dowód Osobisty biometryczny oraz niebiometryczny – dokumenty formatu Identity Card, oba obowiązujące od 2016 r.
 • Karta Pobytu.

Umowa zawierana jest na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia z ważnych i akceptowanych przez Bank przyczyn.

Podstawowe opłaty za 0 zł:

 • 0 zł za założenie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty płatniczej,
 • 0 zł za polecenie przelewu na rachunki prowadzone w naszym banku lub w innych bankach,
 • 0 zł wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą.

Promocyjna oferta obowiązuje od 13.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

 

Акція стосується іноземців, які мають повну дієздатність, та які:

 • є громадянами України, який залишили її територію або не можуть повернутися на територію України у зв’язку з військовими діями, що там відбуваються, або
 • не мають українського громадянства, але проживають на території України і виїхали звідти або не можуть повернутися туди у зв’язку з військовими діями, що там відбуваються.

Акція поширюється лише на вказаних вище іноземців, які перетинають кордон після 23 лютого 2022 року.

Документи, які потрібно мати, щоб відкрити рахунок:

 • український біометричний паспорт, який був запроваджений з 1.01.2015 р.
 • український стандартний паспорт, який був запроваджений з 01.09.2007 р. та від 1.06.2003 р.
 • українське біометричне та небіометричне посвідчення особи – документи типу Identity Card, обидва запроваджені з 2016 р.
 • Карта проживання

Основні оплати за 0 зл:

 • 0 зл за відкриття та ведення рахунку,
 • 0 зл. за видачу та обслуговування платіжної картки,
 • 0 зл. за доручення на переказ на рахунки, відкриті в Банку або інших банках,
 • 0 зл. зняття готівки в банкоматах і касах банків в країні та за кордоном.

Акційна пропозиція діє від 13.04.2022 р. до 31.03.2023 р.

 

The promotion is addressed to foreigners with full legal capacity who:

 • are citizens of Ukraine and have left that territory or cannot go back to the territory of Ukraine as a result of the warfare activities taking place there, or
 • they do not have Ukrainian citizenship, but they reside in the territory of Ukraine and have left it or they cannot go back there as a result of the warfare activities taking place there.

This promotion applies only to the above mentioned foreigners who have crossed the border after 23 February 2022.

Documents you must have to open an account:

 • Ukrainian Biometric Passport put into circulation since 1.01.2015.
 • Ukrainian Standard Passport put into incirculation since 1.09.2007 and since 1.06.2003.
 • Biometric and non-biometric Ukrainian Identity Card format documents, both in force since 2016.
 • Residence Card

Basic fees of PLN 0:

 • PLN 0 for opening and keeping the account,
 • PLN 0 for issuing and servicing a payment card,
 • PLN 0 for transfer orders to accounts kept in our bank or in other banks,
 • PLN 0 for cash withdrawals at automatic teller machines and cash desks in banks in Poland and abroad.

The promotional offer is valid from 13.04.2022 to 31.03.2023.

 

Акция распространяется на дееспособных иностранцев, которые:

 • являются гражданами Украины, которые покинули ее территорию или не могут вернуться на территорию Украины в связи с ведущимися там боевыми действиями, или
 • не имеют украинского гражданства, но проживают на территории Украины и покинули ее или не могут вернуться на территорию Украины в связи с ведущимися там боевыми действиями.

Акция распространяется только на указанных выше иностранцев, пересекших границу после 23 февраля 2022 года.

Документы, необходимые для открытия счета:

 • Биометрический украинский паспорт, выданный с 1.01.2015 г.
 • Стандартный украинский паспорт, выданный с 1.09.2007 г. и с 1.06.2003 г.
 • Украинское биометрическое и небиометрическое удостоверение личности – документы формата Identity Card, оба действующие с 2016 года.
 • Вид на жительство.

Базовые тарифы за 0 злотых:

 • 0 злотых за открытие и ведение счета,
 • 0 злотых за выпуск и обслуживание платежной карты,
 • 0 злотых за переводы на счета, открытые в нашем банке или других банках,
 • 0 злотых за снятие наличных в банкоматах и кассах банков в Польше и за границей.

Акция действует с 13.04.2022 года по 31.03.2023 года.