Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – symbol UP

Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Na co?

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Dla kogo?

O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym oraz:

 • osobą fizyczną (z wyłączeniem rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • osobą prawną
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych.

Ile?

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne
  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne
  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne
  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Dodatkowe warunki:

Nie jest wymagany wkład własny.

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu.